Java API 学习笔记——Arrays类

夏果果 22天前 ⋅ 76 阅读

数组工具类Arrays

java. util .Arrays是-一个与数组相关的工具类,里面提供了大量静态方法,用来实现数组常见的操作。
public static string toString(数组)。将参数数组变成字符串(按照默认格式,[元素1,元素2,元素3...
public static void sort(数组): 按照默认升序(从小到大)对数组的元素进行排序。
备往,
1.如果是数值,sort默认按照升序从小到大
2.如果是字符串,sort默认按照字母升序
3.如果是自定义的类型,那么这个自定义的类需要有Comparabl e或者Comparator接口的支持。(今后学习)

import java.lang.reflect.Array;
import java.util.Arrays;
public class Demo01Arrays {
  public static void main(String[] args) {
    int[] intArray = {1, 5, 3, 2, 7};
    //将int[]数组按照默认格式变成字符串
    String intStr = Arrays.toString(intArray);
    System.out.println(intStr);//[1, 5, 3, 2, 7]

    int[] array1 = {7, 8, 3, 9, 0};
    Arrays.sort(array1);
    System.out.println(Arrays.toString(array1));//[0, 3, 7, 8, 9]

    String[] array2 = {"aaa", "ccc", "bbb"};
    Arrays.sort(array2);
    System.out.println(Arrays.toString(array2));//[aaa, bbb, ccc]
  }
}

全部评论: 0

  我有话说: